Typer av depression

Det finns flera olika typer av depression som man kan drabbas av. Egentlig depression, melankoli och dystymi är de vanligaste depressionstillstånd du kan hamna i.


typer av depression

Nedstämdhet, energibrist och en känsla av meningslöshet i mer än två veckor kan vara en depression. Depression kan se ut på olika sätt och drabba olika hårt. Har du varit nedstämd i flera år kan du lida av dystymi.

Egentlig depression

Egentlig depression är den vanligaste formen av depression. För att få diagnosen ”egentlig depression” krävs det att du är nedstämd, samt att du har andra symptom på depression under minst två veckor.

Du måste även ha svårt att sköta arbete och det sociala livet. Det finns tre grader av egentlig depression: Lätt, måttlig och svår.

Melankoli – djup depression

Melankoli är den svåraste formen av egentlig depression. När du känner dig melankolisk har du mycket svår ångest och är likgiltig för världen omkring dig. Melankoli är mycket plågsam och går inte att påverka genom yttre stimulans. Det är vanligt med dödsångest och självmordstankar.

Sjukligt svårmod – dystymi

Diagnosen sjukligt svårmod, dystymi, kan ges när du har varit mer eller mindre ständigt nedstämd under minst två år.

Det innebär att du lider av nedstämdhet, dålig självkänsla, sömnproblem, brist på energi, dålig aptit samt nedsatt koncentrationsförmåga. Personer som lider av sjukligt svårmod (dystymi) kan bli bättre med yttre stimulans som exempelvis psykoterapi och fritidssysselsättning. Även antidepressiva läkemedel har en särskild bra effekt mot dystymi.

Man med dystymi sitter på bänk

Dystymi är en mild men ständigt pågående depression.

Årstidsbunden depression

Depression som kommer vid samma tid varje år. Vanligtvis under våren och hösten. Symtomen för årstidsbunden depression skiljer sig inte från egentlig depression.

Förlossningsdepression

Att känna sig nedstämd eller deprimerad i samband vid graviditet och förlossning kallas för förlossningsdepression. Det kan bero på hormon- och fysiska förändringar. Du kan även känna dig överväldigad eller uppleva att du inte är tillräcklig som mamma.
Är ny en nybliven mamma och misstänker att du lider av förlossningsdepression kan du göra ett självskattningstestet EPDS.

Bipolär sjukdom

Depressiva perioder varvat med maniska perioder kallas för bipolär sjukdom. Vid en manisk period kan du känna dig glad och euforisk. Livet känns fantastiskt. Men detta kan snabbt gå över till en depressiv period.

Återkommande depression

Du får depressioner flera gånger. Kallas för recidiverande depressioner. Om du inte får behandling blir depressionerna mer återkommande och djupare.